Konfiguracja serwera WWW APACHE

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfiguracja serwera http Apache z pomocą Centrum Sterowania

Centrum sterowania => konfiguruj serwer WWW

Jeśli nie jest zainstalowany, doinstaluj

Apache-1.jpg

Apache-2.jpg

Apache-3.jpg

Apache-4.jpg

Apache-5.jpg

Apache-6.jpg

Apache-7.jpg

Apache-8.jpg

Możemy sprawdzić czy Apache działa wpisując w pasek adresu przeglądarki localhost

Apache-9.jpg

Tworzenie stron

Pliki strony znajdują się w lokalizacji /var/www/html

Apache-10.jpg

Przejdziemy do edycji pliku

Apache-11.jpg

Wpisz to co widzisz na zrzucie, w H2 wpisz swoje imię i nazwisko.

Apache-12.jpg

Sprawdź czy działa

Apache-13.jpg

Jeśli chcemy stworzyć nową stronę musimy dodać folder w lokalizacji /var/www/html. Dodajmy folder animals. Stwórzcie w nim plik index.html.

Apache-14.jpg

Apache-15.jpg

Każdy użytkownik komputera może zapisywać własne strony w swoim katalogu domowym w public_html

Apache-16.jpg

Na stronę domową użytkownika wchodzimy wpisując http://adres_serwera/~użytkownik, czyli np. localhost/~uczen

Apache-17.jpg

HTTPD

Demonem apache’a jest httpd

Man httpd

Pliki znajdują się w poniższej lokalizacji


Apache-18.jpg

Pliki konfiguracyjne to zgodnie z tradycją httpd.conf, srm.conf, access.conf. Jednakże od wersji 1.3.4 przyjęła się konwencja, aby wszelkie opcje przechowywać tylko i wyłącznie w httpd.conf

Ćwiczenia httpd.conf

 1. Zmień język domyślny ma polski
 2. Zmień stronę błędu 404 tak, aby wyświetlała komunikat "Nie znaleziono strony"
 3. Document root zmień na /var/www/strony

Autoryzacja Apache

Utworzenie pliku z hasłami

htpasswd -c /home/uczen/.htpasswd secret

gdzie:

htpasswd - polecenie tworzące hasło w pliku .htpasswd w /home/uczen
-c    - create, czyli utworzenie pliku, opcję można pominąć, jeśli plik już istnieje
secret  - nazwa użytkownika, oczywiście może być dowolna

Hasła szyfrowane są md5, sha lub systemowym crypt().

Htpasswd.jpg

Utworzenie pliku .htaccess

Plik tworzymy w katalogu danej strony

AuthType Basic
AuthName "Zaloguj się."
AuthUserFile /home/uczen/.htpasswd
Require user secret

gdzie:

AuthType Basic    - podstawowy typ autoryzacji
AuthName       - Nazwa wyświetlana w oknie
AuthUserFile     - ścieżka do pliku z hasłami
Require user secret - wymagana autoryzacja na użytkownika secret

Modyfikacja httpd.conf

<Directory /var/www/html/secret>
AllowOverride all
</Directory>

gdzie:

secret jest nazwą katalogu
AllowOverride all pozwala na użycie pliku .htaccess

Jeśli wszystko wykonane jest poprawnie powinno wyskoczyć okno logowania

Apache autoryzacja.jpg

Po zalogowaniu macie dostęp do strony.

Jeśli mieliście jakiś problemy, może być konieczność zrestartowania demona httpd

/etc/rc.d/init.d httpd restart

Co prawda w waszej dystrybucji (PClinux2010) nie zadziała, dlatego w podanej wyżej lokalizacji

./httpd restart