Zawartość pliku httpd.conf

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ServerRoot "/etc/httpd"

Określa położenie plików serwera w drzewie katalogów

PidFile logs/httpd.pid

Określa położenie pliku zawierającego id procesu serwera

Timeout 300

Określa w sekundach:

  • czas oczekiwania na odebranie żądania GET
  • maksymalny czas pomiędzy odebraniem kolejnych pakietów żądania PUT lub POST

KeepAlive On

Określa, czy należy podtrzymać połączenie pomiędzy żądaniami od klienta.

MaxKeepAliveRequests 500

Określa, ile żądań będzie obsłużonych podczas jednego połączenia z klientem. Twórcy Apache sugerują wysokie wartości w celu osiągnięcia dużej wydajności serwera

KeepAliveTimeout 15

Określa, ile sekund będzie czekał Apache przed zamknięciem połączenia po zakończeniu obsługi żądania

Listen 80

Domyślnie serwer „nasłuchuje” na wszystkich portach. Dyrektywa Listen pozwala ograniczyć działanie serwera do konkretnego portu/portów (lub adresu IP). Jeżeli chcemy aby serwer „nasłuchiwał” na kilku portach/adresach, należy użyć tej dyrektywy kilkakrotnie. Od wersji 2.0 serwera, dyrektywa ta jest wymagana. W przypadku jej braku w konfiguracji, serwer nie uruchomi się.

Include conf/modules.conf

Dyrektywa Include powoduje włączenie do konfiguracji określonego pliku. Podana ścieżka jest względna do tej podanej w dyrektywie ServerRoot. W pliku modules.conf umieszczone zostały dyrektywy dołączające dynamicznie moduły serwera.

User apache

Group apache

Dyrektywy User oraz Group, bezużyteczne w systemie Windows, określają w systemie Linux, z prawami jakiego użytkownika (i grupy) będzie działał serwer w przypadku, gdy zostanie uruchomiony z prawami roota (serwer „przełączy się” na podanego użytkownika. W przypadku, gdy serwer zostanie uruchomiony z innego konta niż root, nie będzie w stanie przełączyć się na innego użytkownika, i będzie kontynuował pracę jako użytkownik, z którego konta został uruchomiony.

UseCanonicalName On

W wielu przypadkach, serwer musi utworzyć w udostępnianych dokumentach (np. strony błędów, indeksy katalogów) odwołania do samego siebie. W przypadku włączenia tej dyrektywy (On) do tworzenia adresów, zostanie użyta nazwa podana w dyrektywie ServerName. Jeżeli jako wartość podamy Off, serwer do tworzenia odwołań będzie używał adresu i portu podanego przez klienta w nagłówkach żądania. W przypadku, gdy klient nie poda nazwy, użyta zostanie ta z dyrektywy ServerName

DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.htm

Dyrektywa ta określa, jaki dokument zostanie przesłany do klienta, w przypadku, gdy żądanie będzie dotyczyło katalogu. Podana ścieżka jest względna wobec żądanego katalogu

AccessFileName .htaccess

Dyrektywa ta określa nazwę pliku konfiguracyjnego odczytywanego przy każdym żądaniu. Pozwala to na dynamiczną zmianę konfiguracji serwera przez każdego użytkownika. Zmiana zawartości lokalnego pliku konfiguracyjnego nie wymaga ponownego uruchomienia serwera. Użycie tych plików poważnie pogarsza wydajność serwera.

TypesConfig conf/mime.types

Dyrektywa ta określa ścieżkę (względną wobec ServerRoot) wskazującą na plik zwierający mapowanie rozszerzeń plików na typy mime.

DefaultType text/plain

Dyrektywa określa, jaki typ mime zostanie przesłany do klienta, w przypadku, gdy dla danego dokumentu nie można określić typu (np. plik nie ma rozszerzenia)

ServerTokens min

Dyrektywa określa, jakie informacje zostaną wysłane do klienta w nagłówku Server odpowiedzi http. Możliwe wartości to: Prod, Major, Minor, Min, Os, Full (domyślna). W przypadku podania Prod wysyłane są minimalne informacje (Apache). W przypadku Full wysyłane są pełne informacje, łącznie z nazwą systemu operacyjnego (Apache/2.0.41 (Unix) PHP/4.2.2 MyMod/1.2)

ServerSignature Email

Dyrektywa pozwala określić, jakie informacje zostaną dołączone do stopki generowanych dokumentów. Wartość Email powoduje dołączenie także odnośnika do poczty e-mail administratora serwisu.

<Directory />

AllowOverride None

</Directory>

Ten blok określa, że dla całego katalogu / (przy czym / oznacza tu korzeń drzewa katalogów całego systemu plików a nie fragmentu obsługiwanego przez serwer) nie będzie można nadpisywać konfiguracji w plikach .htaccess

<Files ~ "^\.ht">

Order allow,deny

Deny from all </Files>

Ten blok określa, że pliki, których nazwy odpowiadają wyrażeniu regularnemu (czyli zaczynają się od .ht) nie będą udostępniane klientom.

HostnameLookups On

Wartość On sprawia, że numery IP klientów będą zamieniane na ich nazwy domenowe i używane do logowania lub przekazywania do skryptów CGI

LogLevel warn

Dyrektywa określa jakie zdarzenia będą logowane w dziennikach

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer

LogFormat "%{User-agent}i" agent

Dyrektywa pozwala zdefiniować formaty logowania

Alias /error/ "var/www/error/"

Dyrektywa pozwala na przechowywanie dokumentów w innym miejscu, niż określone w DocumentRoot. Pierwszy parametr to częśc URL a drugi to odpowiadający mu katalog w systemie plików

ErrorDocument 401 /error/401.php

Dyrektywa pozwala na określenie dokumentów, które zostaną wysłane do klienta w przypadku wystąpienia błędu.


CDN

Na podstawie http://download.netcoffee.pl/apache_www.pdf