ECDL moduł1 - Ochrona danych

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy).

Ustawa o ochronie danych osobowych ogranicza zbieranie informacji dotyczące:

 • pochodzenia rasowego lub etnicznego,
 • poglądów politycznych,
 • przekonań religijnych lub filozoficznych,
 • przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
 • stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,
 • skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przetwarzanie wymienionych informacji dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie, tj. m.in.:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie,
 • inna ustawa zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
 • przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów,
 • przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
 • jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, pod warunkiem anonimizacji danych.

Dane osobowe podlegają ochronie

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada uprawnienia kontrolne, może kontrolować zbiory danych, pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Jeśli są uchybienia może zażądać doprowadzenia zbioru danych do stanu zgodnego z prawem. Może również złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Prawa osoby, której prawa dotyczą

Ustawa o ochronie danych osobowych określa prawa jakie ma osoba, której dane są gromadzone i przechowywane. Osoba taka ma prawo do informacji:

 • czy zbiór danych istnieje,
 • kto jest administratorem danych i gdzie jest jego siedziba,
 • o celu, zakresie, sposobie przetwarzania danych,
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • o źródle danych (z ograniczeniami),
 • odbiorcach danych.

Osoba, której dane są gromadzone i przetwarzane może zażądać:

 • uzupełnienia,
 • uaktualnienia,
 • sprostowania,
 • wstrzymania przetwarzania lub usunięcia (jeśli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy)

Prywatność a strony WWW

Strony WWW, zwłaszcza portale społecznościowe, gromadzą informacje o użytkownikach. Zasady zachowania poufności danych zawarte są przeważnie na podstronach, np. prywatność, czy polityka prywatności. Przykład kliknij