Zarządzanie użytkownikami poprzez NET USER

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Składnia polecenia NET USER

Właściwie wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez

net help user
Składnia tego polecenia jest następująca:

NET USER
[nazwaużytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]
     nazwaużytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
     nazwaużytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
     nazwaużytkownika [/TIMES:{czas | ALL}]

NET USER tworzy i modyfikuje konta użytkowników na komputerach. Użyte bez
przełączników wyświetla listę kont użytkowników na komputerze. Informacja
o kontach użytkowników przechowywana jest w bazie danych kont użytkowników.

nazwa_użytkownika Nazwa konta użytkownika do dodania, usunięcia, modyfikacji
          lub wyświetlenia. Nazwa konta użytkownika może składać się
          maksymalnie z 20 znaków.
hasło       Przypisuje lub zmienia hasło dla konta użytkownika.
          Hasło musi spełnić warunek minimalnej długości określony
          opcją /MINPWLEN polecenia NET ACCOUNTS. Może ono się
          składać z maksymalnie 14 znaków.
*         Wyświetla monit o hasło. Podczas wpisywania hasło
          nie jest wyświetlane na ekranie.
/DOMAIN      Wykonuje te operacje na kontrolerze bieżącej domeny.
/ADD        Dodaje konto użytkownika do bazy danych użytkowników.
/DELETE      Usuwa konto użytkownika z bazy danych użytkowników.

Opcje       Polecenie posiada następujące opcje:

  Opcje           Opis
   --------------------------------------------------------------------
  /ACTIVE:{YES | NO}     Aktywuje lub dezaktywuje konto. Jeśli konto
               nie jest aktywne, użytkownik nie ma dostępu do
               serwera. Wartością domyślną jest YES.
  /COMMENT:"tekst"      Opis konta użytkownika.
               Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
  /COUNTRYCODE:nnn      Określa użycie kodu kraju w celu zastosowania
               specyficznych dla języka plików pomocy
               użytkownika i komunikatów o błędach. Wartość
               0 określa domyślny kod kraju.
  /EXPIRES:{data | NEVER}  Powoduje wygaśnięcie konta, jeśli data jest
               ustawiona. Wartość NEVER określa brak limitu
               czasu dla konta. Data wygaśnięcia konta może
               być podana w formacie mm/dd/rr(rr). Miesiące
               mogą być podane jako liczby, pełne nazwy,
               lub nazwy skrócone składające się z trzech
               liter. Rok może być podany jako dwie lub
               cztery cyfry. Użyj ukośników (/) (a nie
               spacji) do oddzielenia składników daty.
  /FULLNAME:"nazwisko"    Pełne imię i nazwisko użytkownika
               (a nie tylko nazwa użytkownika). Wpisz imię i
               nazwisko w cudzysłowie.
  /HOMEDIR:ścieżka      Ustawia ścieżkę do katalogu macierzystego.
               Ścieżka ta musi istnieć.
  /PASSWORDCHG:{YES | NO}  Określa, czy użytkownik może zmienić własne
               hasło. Wartością domyślną jest YES.
  /PASSWORDREQ:{YES | NO}  Określa czy konto użytkownika musi posiadać
               hasło. Wartością domyślną jest YES.
  /LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Określa czy użytkownik powinien zmienić własne
               hasło przy następnym logowaniu.
               Wartością domyślną jest NO.
  /PROFILEPATH[:ścieżka]   Ustawia ścieżkę dla profilu logowania
               użytkownika.
  /SCRIPTPATH:ścieżka    Określa lokalizację skryptu logowania dla
               użytkownika.
  /TIMES:{czas | ALL}    Określa godziny logowania. Parametr TIMES jest
               wyrażony jako: dzień[-dzień][,dzień[-dzień]],
               czas[-czas],[,czas[-czas]], ograniczony jest do
               godzinnych przyrostów. Wpisz pełne lub skrócone
               nazwy dni tygodnia. Czas może być opisany
               w notacji 12- lub 24-godzinnej. Dla notacji
               12-godzinnej, użyj symbolu: am, pm, a.m. lub
               p.m. Parametr ALL oznacza, że użytkownik zawsze
               może się logować, brak wartości oznacza, że
               użytkownik nigdy nie może się logować.
               Oddziel wpisy dnia i godziny przecinkiem;
               wielokrotne wpisy dnia i godziny oddziel
               średnikiem.
  /USERCOMMENT:"tekst"    Pozwala administratorom na dodanie lub zmianę
               komentarza dla konta użytkownika.
  /WORKSTATIONS:{nazwa_komputera[,...] | *}
               Lista maksymalnie ośmiu komputerów, z których
               użytkownik może zalogować się do sieci. Jeśli
               parametr /WORKSTATIONS nie posiada listy lub
               jest on równy *, użytkownik może zalogować się
               z dowolnego komputera.

Przykłady zastosowań

Wyświetlenie listy kont

net user

Konta użytkowników dla \\KOMP

--------------------------------------------------------------
Administrator      Gość           Pomocnik
SUPPORT_388945a0     technik         uczen
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Wyświetlenie informacji o koncie

net user technik


Nazwa użytkownika         technik
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju             000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta          Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano      5/8/2014 3:25 PM
Ważność hasła wygasa        6/20/2014 2:12 PM
Hasło może być zmieniane      5/8/2014 3:25 PM
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło   Tak

Dozwolone stacje robocze      Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie         Nigdy

Dozwolone godziny logowania    Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych     *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych    *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Zmiana hasła użytkownika

Można zrobić na 2 sposoby

net user technik ZAQ123pl,
net user uczen *
Wpisz hasło dla użytkownika:
Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia:
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Za drugim razem system nie wyświetla wpisanego hasła.

Tworzenie nowego konta użytkownika

net user praktykant /add

Określanie czasu logowania

Ustalamy, że użytkownik praktykant będzie mógł się logować od wtorku do czwartku, w godzinach 10:00-15:00.

net user praktykant /times:wtorek-czwartek,10:00-15:00

Określenie ścieżki do katalogu macierzystego

net user praktykant /homedir:c:\praktykant

Określenie wygaśnięcia konta

Konto ma wygasnąć 15 czerwca 2014 roku.

net user praktykant /expires:14/06/15

Wygenerowanie losowego hasła

net user praktykant /random