Praca w wierszu poleceń CMD

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyświetlanie pomocy

Wpisz w konsoli help, aby wyświetlić dostępne polecenia.

ASSOC  Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
ATTRIB  Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.
BREAK  Wyłącza lub włącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.
BCDEDIT Ustawia właściwości w bazie danych rozruchu w celu kontroli ładowania
     rozruchu.
CACLS  Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.
CALL   Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
CD    Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHCP   Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
CHDIR  Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHKDSK  Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
CHKNTFS Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.
CLS   Czyści ekran.
CMD   Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.
COLOR  Ustawia domyślny kolor tła i pierwszego planu konsoli.
COMP   Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.
COMPACT Wyświetla i pozwala na modyfikację listy plików. skompresowanych na
     partycji NTFS.
CONVERT Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie można konwertować
     bieżącego dysku.
COPY   Kopiuje jeden lub wiele plików do innej lokalizacji.
DATE   Wyświetla lub ustawia datę.
DEL   Usuwa jeden lub wiele plików.
DIR   Wyświetla listę plików i podkatalogów katalogu.
DISKCOMP Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
DISKCOPY Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą.
DISKPART Wyświetla lub konfiguruje właściwości partycji dysków.
DOSKEY  Edytuje wiersze poleceń, przywraca polecenia Windows i tworzy makra.
DRIVERQUERY Wyświetla bieżący stan i właściwości sterownika urządzenia.
ECHO   Wyświetla komunikaty lub wyłącza i włącza echo poleceń.
ENDLOCAL Kończy lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.
ERASE  Usuwa jeden lub wiele plików.
EXIT   Kończy działanie programu CMD.EXE (interpretera poleceń).
FC    Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między
     nimi.
FIND   Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.
FINDSTR Wyszukuje ciągi znaków w plikach.
FOR   Uruchamia podane polecenie dla każdego pliku z zestawu plików.
FORMAT  Formatuje dysk do użytku w systemie Windows.
FSUTIL  Wyświetla lub konfiguruje właściwości systemu plików.
FTYPE  Wyświetla i modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń
     plików.
GOTO   Przekazuje sterowanie interpretera poleceń systemu Windows do wiersza
     o podanej etykiecie w pliku wsadowym.
GPRESULT Wyświetla informacje zasad grupy dla komputera lub użytkownika.
GRAFTABL Włącza wyświetlanie przez system Windows znaków rozszerzonych w
     trybie graficznym.
HELP   Podaje informacje o poleceniach systemu Windows.
ICACLS  Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie list ACL dla plików oraz
     katalogów, a także wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych
     tych list.
IF    Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.
LABEL  Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę(etykiety) woluminu dysku.
MD    Tworzy katalog.
MKDIR  Tworzy katalog.
MKLINK  Tworzy łącza symboliczne i łącza twarde.
MODE   Konfiguruje urządzenia systemowe.
MORE   Wyświetla informacje ekran po ekranie.
MOVE   Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.
OPENFILES Wyświetla pliki otwarte przez użytkowników zdalnych dla udziału
     plików.
PATH   Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych.
PAUSE  Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.
POPD   Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.
PRINT  Drukuje plik tekstowy.
PROMPT  Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows.
PUSHD  Zapisuje bieżący katalog, a następnie zamienia go.
RD    Usuwa katalog.
RECOVER Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.
REM   Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS.
REN   Zmienia nazwę pliku lub plików.
RENAME  Zmienia nazwę pliku lub plików.
REPLACE Zamienia pliki.
RMDIR  Usuwa katalog.
ROBOCOPY Zaawansowane narzędzie do kopiowania plików i drzew katalogów.
SET   Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows.
SETLOCAL Rozpoczyna lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.
SC    Wyświetla lub konfiguruje usługi (procesy w tle).
SCHTASKS Planuje uruchamianie poleceń i programów na komputerze.
SHIFT  Zmienia pozycje parametrów w plikach wsadowych.
SHUTDOWN Zezwala na lokalne lub zdalne wyłączenie komputera.
SORT   Sortuje wprowadzone dane.
START  Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.
SUBST  Przypisuje ścieżce literę dysku.
SYSTEMINFO Wyświetla właściwości i konfigurację komputera.
TASKLIST Wyświetla wszystkie uruchomione zadania łącznie z usługami.
TASKKILL Kończy lub zatrzymuje uruchomiony proces lub aplikację.
TIME   Wyświetla lub ustawia czas systemowy.
TITLE  Ustawia tytuł okna dla sesji CMD.EXE.
TREE   Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.
TYPE   Wyświetla zawartość pliku tekstowego.
VER   Wyświetla wersję systemu Windows.
VERIFY  Instruuje system Windows, aby sprawdzał poprawność zapisu plików
     na dysku.
VOL   Wyświetla etykietę oraz numer seryjny dysku.
XCOPY  Kopiuje pliki i katalogi.
WMIC   Wyświetla informacje WMI wewnątrz interaktywnej powłoki poleceń.

Można też wejść do pomocy każdego polecenia. Wystarczy dopisać po poleceniu /?. Poniżej wyświetlono pomoc do polecenia dir.

C:\Users\jarek>dir /?
Wyświetla listę plików i podkatalogów katalogu.

DIR [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] [/A[[:]atrybuty]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
 [/O[[:]porządek sortowania]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]pole_czasowe]] [/W]
 [/X] [/4]

 [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku]
       Określa dysk, katalog i/lub pliki do wyświetlenia.

 /A     Wyświetla pliki z określonymi atrybutami.
 atrybuty D Katalogi        R Pliki tylko do odczytu
      H Pliki ukryte      A Pliki gotowe do archiwizacji
      S Pliki systemowe     I Pliki, których zawartość nie została
                   zindeksowana
      L Punkty ponownej analizy - Prefiks oznaczający "nie"
 /B     Używa prostego formatu (bez informacji nagłówka lub
       podsumowania).
 /C     Wyświetla w rozmiarach plików separator tysięcy. Ustawienie
       wartość domyślna. Atrybut /-C służy do wyświetlenia separatora.
 /D     Podobne do /W, ale pliki są sortowane kolumnami.
 /L     Używa małych liter.
 /N     Nowy format długiej listy, w którym nazwy plików umieszczone są
       z prawej strony.
 /O     Wyświetla listę plików według porządku sortowania.
 porządek sortowania  N Wg nazw (alfabetycznie)    S Wg rozmiarów (od
              najmniejszych)
             E Wg rozszerzeń (alfabetycznie) D Wg dat i godzin
              (od najstarszych)
             G Grupuj katalogi na początku - Prefiks odwrócenia
                              kolejności
 /P     Wstrzymuje wyświetlanie informacji po zapełnieniu ekranu.
 /Q     Wyświetla informacje o właścicielach plików.
 /Q     Wyświetla alternatywne strumienie danych pliku.
 /S     Wyświetla pliki w określonym katalogu i wszystkich
       podkatalogach.
 /T     Określa, które pole czasowe jest wyświetlane lub używane do
       sortowania
 pole_czasowe  C Utworzenie
         A Ostatni dostęp
         W Ostatni zapis
 /W       Stosuje format szerokiej listy.
 /X       Wyświetla krótkie nazwy wygenerowane dla plików o nazwie
         w innej postaci niż 8kropka3.
         Format ten wygląda tak jak format /N, przy czym krótka nazwa
         jest wstawiona przed długą nazwą. Jeśli nie ma krótkiej
         nazwy, zamiast niej wyświetlane są spacje.
 /4       Wyświetla rok przy użyciu czterech cyfr.

Powyższe opcje można umieścić w zmiennej środowiskowej DIRCMD. Ustawienia
wstępne przełączników można zmienić, dodając do nich prefiks - (łącznik)- na
przykład /-W.

Podział ważniejszych poleceń wg kategorii

Komendy COMMAND.COM · Cmd.exe · Windows PowerShell · Konsoli odzyskiwania
Nawigacja w systemie plików cd (chdir), dir, popd, pushd, tree
Zarządzanie plikami attrib, cacls, cipher, compact, copy, del (erase), deltree, expand, icacls, makecab, md (mkdir), move, rd (rmdir), recover, ren (rename), replace, rmdir, robocopy, xcopy
Zawartość pliku comp, edit, edlin, fc, find, findstr, print, type
Zarządzanie dyskami chkdsk, convert, defrag, diskcomp, diskcopy, diskpart, fdisk, format, label, subst, scandisk, sys, vol, vssadmin
Procesy exit, kill, powercfg, runas, sc, shutdown, start, taskkill, tasklist
Rejestr assoc, ftype, reg, regini, regsvr32
Środowisko użytkownika date, mode, path, set, setx, time, title, ver, whoami
Skrypty choice, clip, cscript, doskey, echo, for, goto, if, more, pause, prompt, rem
Sieci hostname, ipconfig, net, use, netsh, netstat, nslookup, PathPing, ping, route, tracert
Konserwacja i pielęgnacja msiexec, ntbackup, sfc, systeminfo, w32tm, WBAdmin, winsat, wmic
Rozruch bcdedit, bootcfg, fixboot, fixmbr
inne cls, help

Ścieżki względne i bezwględne

ścieżka bezwględna

Wskazuje dokładną lokalizację, czyli podajemy literę dysku, folder, plik, np. C:\Users\Public\Moj_folder\plik.txt

Ścieżka względna

Wskazujemy lokalizację względem miejsca, w którym się znajdujemy. Przykładowo, będąc w folderze c:\Users\Public, chcąc wejść do folderu Moj_folder nie musimy wpisywać cd c:\Users\Public\Moj_folder lecz wystarczy cd Moj_folder. Można również przyspieszyć pisanie używająć dwóch kropek(..), czy znaku backslash (\). Przykładowo:

cd \ 			wyjście do katalogu głównego
cd .. 			wyjście katalog w górę
cd ..\..		wyjście dwa katalogi w górę
copy plik.txt .. 	skopiowanie plik.txt do katalogu nadrzędnego

Przy obu rodzajach ścieżek (względnej i bezwzględnej) możemy je skracać przy pomocy znaków * (zastępuje ciąg znaków) oraz ? (zastępuje jeden znak). I tak zamiast pisać cd c:\Users\Public\Moj_folder wystarczy cd c:\u*\p*\m* Będzie to działać pod warunkiem, że nie ma więcej folderów na tą samą literę.

Zmienne systemowe

Mozemy sprawdzić przypisane zmienne za pomocą set

C:\Users\jarek>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\jarek\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=ASUS-2
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\jarek
LOCALAPPDATA=C:\Users\jarek\AppData\Local
LOGONSERVER=\\ASUS-2
NUMBER_OF_PROCESSORS=2
OS=Windows_NT
Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32
\WindowsPowerShell\v1.0\
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=170a
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
PT5HOME=C:\Program Files (x86)\Cisco Packet Tracer 6.0.1
PT6HOME=C:\Program Files (x86)\Cisco Packet Tracer 6.0.1
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
TEMP=C:\Users\jarek\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\jarek\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN=ASUS-2
USERNAME=jarek
USERPROFILE=C:\Users\jarek
windir=C:\Windows

Zmienne wykorzystujemy pisząc programy lub skrypty. Przykładowo: chcemy skopiować pliki do folderu profilowego, a wiadomo, że nazwa folderu zależy od nazwy użytkownika, której nie znamy. Dlatego w skrypcie używamy zmiennnej %USERPROFILE%

Zauważ, że poniższe polecenia dadzą ten sam efekt:

dir C:\Windows
dir %windir%
dir %systemroot%

W plikach wsadowych lepiej jest zastosować setlocal, wtedy zmienna działa tylko w skrypcie.

Polecenia sieciowe

W temacie Narzędzia TCP/IP zostały opisane polecenia: ping, ipconfig, getmac, tracert, pathping, netstat, nslookup, telnet, route print, nbtstat, arp, netsh.

Zarządzanie użytkownikami i kontami

Polecenia net user zostało opisane Zarządzanie użytkownikami poprzez NET USER

Polecenie net accounts zostało opisane Zarządzanie kontami poprzez NET ACCOUNTS

Polecenie net localgroups zostało opisane Zarządzanie kontami poprzez NET LOCALGROUP

Zarządzanie dyskami

Polecenie CHKDSK zostało opisane w Zarządzanie_dyskami#CHKDSK

Świetne narzędzie DISKPART zostało opisane w Zarządzanie dyskami DISKPART

Pełne informacje dotyczące CMD

Polecam Technet Pełne informacje dotyczące wiersza polecenia